Hlavní stránka   
Jihomoravské dětské léčebny, p.o. Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
Klienti/pacienti

Jak zajistit pobyt Aktuálně Píšete o nás

Pracovní nabídka

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace

Od 1.9.2017 zahajuje činnost při DLPP Boskovice základní škola při zdravotnickém zařízení zřízená podle ustanovení § 181 odst. 1/ písmena e/ školského zákona. Tato škola bude poskytovat základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a to konkrétně žákům se zdravotním oslabením nebo žákům dlouhodobě nemocným umístěným v Dětské léčebně pohybových poruch Boskovice, její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 a částí třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.

Součástí školy je i třída školní družiny, která bude poskytovat žákům zájmové vzdělávání v odpoledních hodinách.

Zájmové vzdělávání je definováno v § 111 školského zákona:
Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.

Tato škola je součástí Mateřské školy, základní školy a praktické školy Boskovice, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

 

Odhlašování dětí

Dítě se stravuje vždy, je-li přítomno v MŠ.

Nepřítomnost je třeba nahlásit den dopředu do 12:00h, ve výjimečných případech nejpozději do 7:00h toho dne buď osobně v kanceláři vedoucí stravování, nebo telefonicky na čísle
702 103 885 (paní Nezvalová).

Neodhlášenou stravu je možné 1. den nemoci vyzvednout do jídlonosiče v době od
11:00 – 12:00h v kuchyni Dětské léčebny

O nás

Klienti/pacienti

Lékaři

Různé

Interní
        Spolehlivá firma - živé firmy.cz
© 2012 - 2017 www.detskelecebny.cz/boskovice/